خانه / درباره ما

درباره ما

کانون فرهنگی تبلیغی””اندیشه نو”” مجموعه ای فرهنگی هست که تصمیم دارد بااستفاده از خردجمعی وکمک ویاری خردمندان راه های زندگی زیبا را”بیاموزیم”و”بیاموزانیم”
بقول سهراب عزیز:
چشمها را باید شست
جوردیگرباید دید
واژه ها راباید شست
زندگی آب تنی کردن درحوضچه””اکنون””است
رخت ها را بکنیم
آب دریک قدمی است
روشنی را بچشیم
“”گذشته گذشته است””و””آینده نیامده است””پس””قدر همین لحظه را بدانیم””